Bảng giá máy bơm ebara nhập khẩu EVM – EVMG – EVMS – EVMSG

Báo giá máy bơm Ebara EVMS tốt nhất Việt Nam

Bảng giá EVM

Tên Sản Phẩm Giá Công Bố (đã bao gồm VAT)
EVMS
1 EVMS 3 2F5 Q1BEG E/0.37 28,600,000
2 EVMS 3 3F5 Q1BEG E/0.37 29,240,000
3 EVMS 3 4F5 Q1BEG E/0.37 29,620,000
4 EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.55 31,460,000
5 EVMS 3 6F5 Q1BEG E/0.75 32,150,000
6 EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.75 33,570,000
7 EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.75 34,230,000
8 EVMS 3 9F5 Q1BEG E/1.1 35,980,000
9 EVMS 3 10F5 Q1BEG E/1.1 36,590,000
10 EVMS 3 11F5 Q1BEG E/1.1 37,750,000
11 EVMS 3 12F5 Q1BEG E/1.1 39,000,000
12 EVMS 3 13F5 Q1BEG E/1.5 43,340,000
13 EVMS 3 14F5 Q1BEG E/1.5 43,410,000
14 EVMS 3 15F5 Q1BEG E/1.5 44,650,000
15 EVMS 3 16F5 Q1BEG E/1.5 45,550,000
16 EVMS 3 17F5 Q1BEG E/2.2 47,150,000
17 EVMS 3 19F5 Q1BEG E/2.2 49,000,000
18 EVMS 3 21F5 Q1BEG E/2.2 51,240,000
19 EVMS 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 53,280,000
20 EVMS 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 54,220,000
21 EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/2.2 62,580,000
22 EVMS 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 64,680,000
23 EVMS 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 66,620,000
24 EVMS 5 2F5 Q1BEG E/0.37 28,440,000
25 EVMS 5 3F5 Q1BEG E/0.55 30,090,000
26 EVMS 5 4F5 Q1BEG E/0.75 31,230,000
27 EVMS 5 5F5 Q1BEG E/1.1 32,850,000
28 EVMS 5 6F5 Q1BEG E/1.5 35,820,000
29 EVMS 5 7F5 Q1BEG E/1.5 37,050,000
30 EVMS 5 8F5 Q1BEG E/2.2 38,550,000
31 EVMS 5 9F5 Q1BEG E/2.2 39,930,000
32 EVMS 5 10F5 Q1BEG E/2.2 40,300,000
33 EVMS 5 11F5 Q1BEG E/2.2 43,030,000
34 EVMS 5 12F5 Q1BEG E/3.0 49,280,000
35 EVMS 5 13F5 Q1BEG E/3.0 50,320,000
36 EVMS 5 14F5 Q1BEG E/3.0 51,550,000
37 EVMS 5 15F5 Q1BEG E/3.0 53,370,000
38 EVMS 5 17F5 Q1BEG E/4.0 58,790,000
39 EVMS 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 63,450,000
40 EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 63,880,000
41 EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 77,100,000
42 EVMS 5 25F5 HQ1BEG E/5.5 79,040,00
43 EVMS 5 27F5 HQ1BEG E/5.5 83,530,000
44 EVMS 10 2F5 Q1BEG E/0.75 35,180,000
45 EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5 38,130,000
46 EVMS 10 4F5 Q1BEG E/2.2 39,990,000
47 EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2 41,390,000
48 EVMS 10 6F5 Q1BEG E/2.2 42,090,000
49 EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0 49,190,000
50 EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0 49,280,000
51 EVMS 10 9F5 Q1BEG E/4.0 55,980,000
52 EVMS 10 10F5 Q1BEG E/4.0 56,420,000
53 EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0 58,430,000
54 EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5 73,970,000
55 EVMS 10 14F5 Q1BEG E/5.5 76,670,000
56 EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5 77,450,000
57 EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 82,890,000
58 EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 86,040,000
59 EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 86,180,000
60 EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 88,480,000
61 EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11 105,100,000
62 EVMS 10 23F5 HQ1BEG E/11 107,970,000
63 EVMS 15 1F5 Q1BEG E/1.1 35,680,000
64 EVMS 15 2F5 Q1BEG E/2.2 39,060,000
65 EVMS 15 3F5 Q1BEG E/3.0 45,590,000
66 EVMS 15 4F5 Q1BEG E/4.0 50,740,000
67 EVMS 15 5F5 Q1BEG E/5.5 64,450,000
68 EVMS 15 6F5 Q1BEG E/5.5 65,700,000
69 EVMS 15 7F5 Q1BEG E/7.5 73,360,000
70 EVMS 15 8F5 Q1BEG E/7.5 74,830,000
71 EVMS 15 9F5 Q1BEG E/11 91,340,000
72 EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 92,870,000
73 EVMS 15 11F5 Q1BEG E/11 95,470,000
74 EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11 97,890,000
75 EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11 99,590,000
76 EVMS 15 15F5 HQ1BEG E/15 145,370,000
77 EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 150,290,000
78 EVMS 20 1F5 Q1BEG E/3.0 35,690,000
79 EVMS 20 2F5 Q1BEG E/3.0 43,990,000
80 EVMS 20 3F5 Q1BEG E/4.0 50,490,000
81 EVMS 20 4F5 Q1BEG E/5.5 61,740,000
82 EVMS 20 5F5 Q1BEG E/7.5 67,160,000
83 EVMS 20 6F5 Q1BEG E/7.5 68,490,000
84 EVMS 20 7F5 Q1BEG E/11 87,980,000
85 EVMS 20 8F5 Q1BEG E/11 89,730,000
86 EVMS 20 9F5 Q1BEG E/11 91,580,000
87 EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11 94,900,000
88 EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15 139,700,000
89 EVMS 20 12F5 HQ1BEG E/15 141,070,000
90 EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15 143,050,000
91 EVMS 20 14F5 HQ1BEG E/18.5 161,950,000
92 EVMS 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 163,160,000
93 EVMS 20 16F5 HQ1BEG E/18.5 164,550,000
EVMSG
94 EVMSG 3 2F5 Q1BEG E/0.37 25,340,000
95 EVMSG 3 3F5 Q1BEG E/0.37 25,900,000
96 EVMSG 3 4F5 Q1BEG E/0.37 26,330,000
97 EVMSG 3 5F5 Q1BEG E/0.55 28,250,000
98 EVMSG 3 6F5 Q1BEG E/0.55 28,860,000
99 EVMSG 3 7F5 Q1BEG E/0.75 31,000,000
100 EVMSG 3 8F5 Q1BEG E/0.75 31,820,000
101 EVMSG 3 9F5 Q1BEG E/1.1 33,550,000
102 EVMSG 3 10F5 Q1BEG E/1.1 34,160,000
103 EVMSG 3 11F5 Q1BEG E/1.1 35,280,000
104 EVMSG 3 12F5 Q1BEG E/1.1 36,480,000
105 EVMSG 3 13F5 Q1BEG E/1.5 40,880,000
106 EVMSG 3 14F5 Q1BEG E/1.5 41,090,000
107 EVMSG 3 15F5 Q1BEG E/1.5 42,250,000
108 EVMSG 3 16F5 Q1BEG E/1.5 43,130,000
109 EVMSG 3 17F5 Q1BEG E/2.2 44,780,000
110 EVMSG 3 19F5 Q1BEG E/2.2 46,650,000
111 EVMSG 3 21F5 Q1BEG E/2.2 48,790,000
112 EVMSG 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 50,800,000
113 EVMSG 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 51,700,000
114 EVMSG 3 25F5 HQ1BEG E/3.0 60,100,000
115 EVMSG 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 62,270,000
116 EVMSG 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 64,130,000
117 EVMSG 3 31F5 HQ1BEG E/3.0 65,890,000
118 EVMSG 3 33F5 HQ1BEG E/3.0 67,190,000
119 EVMSG 5 2F5 Q1BEG E/0.37 25,710,000
120 EVMSG 5 3F5 Q1BEG E/0.55 27,250,000
121 EVMSG 5 4F5 Q1BEG E/0.75 29,400,000
122 EVMSG 5 5F5 Q1BEG E/1.1 31,050,000
123 EVMSG 5 6F5 Q1BEG E/1.5 33,990,000
124 EVMSG 5 7F5 Q1BEG E/1.5 35,190,000
125 EVMSG 5 8F5 Q1BEG E/2.2 36,800,000
126 EVMSG 5 9F5 Q1BEG E/2.2 38,060,000
127 EVMSG 5 10F5 Q1BEG E/2.2 38,380,000
128 EVMSG 5 11F5 Q1BEG E/2.2 41,280,000
129 EVMSG 5 12F5 Q1BEG E/3.0 47,620,000
130 EVMSG 5 13F5 Q1BEG E/3.0 48,590,000
131 EVMSG 5 14F5 Q1BEG E/3.0 50,750,000
132 EVMSG 5 15F5 Q1BEG E/3.0 52,640,000
133 EVMSG 5 17F5 Q1BEG E/4.0 56,970,000
134 EVMSG 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 61,670,000
135 EVMSG 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 62,150,000
136 EVMSG 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 75,160,000
137 EVMSG 5 25F5 HQ1BEG E/5.5 77,190,000
138 EVMSG 5 27F5 HQ1BEG E/5.5 81,740,000
139 EVMSG 10 2F5 Q1BEG E/0.75 33,100,000
140 EVMSG 10 3F5 Q1BEG E/1.5 36,030,000
141 EVMSG 10 4F5 Q1BEG E/2.2 37,890,000
142 EVMSG 10 5F5 Q1BEG E/2.2 39,320,000
143 EVMSG 10 6F5 Q1BEG E/2.2 39,990,000
144 EVMSG 10 7F5 Q1BEG E/3.0 48,070,000
145 EVMSG 10 8F5 Q1BEG E/3.0 48,200,000
146 EVMSG 10 9F5 Q1BEG E/4.0 53,940,000
147 EVMSG 10 10F5 Q1BEG E/4.0 54,360,000
148 EVMSG 10 11F5 Q1BEG E/4.0 56,420,000
149 EVMSG 10 12F5 Q1BEG E/5.5 71,870,000
150 EVMSG 10 14F5 Q1BEG E/5.5 74,690,000
151 EVMSG 10 15F5 Q1BEG E/5.5 75,470,000
152 EVMSG 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 80,930,000
153 EVMSG 10 18F5 HQ1BEG E/7.5  83,390,000
154 EVMSG 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 84,270,000
155 EVMSG 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 86,490,000
156 EVMSG 10 22F5 HQ1BEG E/11 102,990,000
157 EVMSG 10 23F5 HQ1BEG E/11 105,960,000
158 EVMSG 15 1F5 Q1BEG E/1.1 33,690,000
159 EVMSG 15 2F5 Q1BEG E/2.2 37,070,000
160 EVMSG 15 3F5 Q1BEG E/3.0 44,570,000
161 EVMSG 15 4F5 Q1BEG E/4.0 49,770,000
162 EVMSG 15 5F5 Q1BEG E/5.5 62,530,000
163 EVMSG 15 6F5 Q1BEG E/5.5 63,730,000
164 EVMSG 15 7F5 Q1BEG E/7.5 71,370,000
165 EVMSG 15 8F5 Q1BEG E/7.5 72,890,000
166 EVMSG 15 9F5 Q1BEG E/11 89,330,000
167 EVMSG 15 10F5 Q1BEG E/11 90,870,000
168 EVMSG 15 11F5 Q1BEG E/11 93,490,000
169 EVMSG 15 12F5 HQ1BEG E/11 95,830,000
170 EVMSG 15 13F5 HQ1BEG E/11 97,650,000
171 EVMSG 15 15F5 HQ1BEG E/15 141,250,000
172 EVMSG 15 17F5 HQ1BEG E/15 146,050,000
173 EVMSG 20 1F5 Q1BEG E/1.1 33,700,000
174 EVMSG 20 2F5 Q1BEG E/3.0 42,980,000
175 EVMSG 20 3F5 Q1BEG E/4.0 47,530,000
176 EVMSG 20 4F5 Q1BEG E/5.5 59,730,000
177 EVMSG 20 5F5 Q1BEG E/7.5 65,180,000
178 EVMSG 20 6F5 Q1BEG E/7.5 66,480,000
179 EVMSG 20 7F5 Q1BEG E/11 85,970,000
180 EVMSG 20 8F5 Q1BEG E/11 87,790,000
181 EVMSG 20 9F5 Q1BEG E/11 89,640,000
182 EVMSG 20 10F5 HQ1BEG E/11 92,950,000
183 EVMSG 20 11F5 HQ1BEG E/15 135,450,000
184 EVMSG 20 12F5 HQ1BEG E/15 136,650,000
185 EVMSG 20 13F5 HQ1BEG E/15 138,650,000
186 EVMSG 20 14F5 HQ1BEG E/18.5 157,650,000
187 EVMSG 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 158,900,000
188 EVMSG 20 16F5 HQ1BEG E/18.5 160,270,000