Bảng giá máy bơm ebara nhập khẩu EVM – EVMG – EVMS – EVMSG

Báo giá máy bơm Ebara EVMS tốt nhất Việt Nam

Bảng giá EVM

STT Tên Sản Phẩm Giá Công Bố (đã bao gồm VAT)
EVMS
1 EVMS 3 2F5 Q1BEG E/0.37 29,863,000
2 EVMS 3 3F5 Q1BEG E/0.37 30,538,000
3 EVMS 3 4F5 Q1BEG E/0.37 30,927,000
4 EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.55 32,873,000
5 EVMS 3 6F5 Q1BEG E/0.75 33,573,000
6 EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.75 35,052,000
7 EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.75 35,753,000
8 EVMS 3 9F5 Q1BEG E/1.1 37,595,000
9 EVMS 3 10F5 Q1BEG E/1.1 38,217,000
10 EVMS 3 11F5 Q1BEG E/1.1 39,437,000
11 EVMS 3 12F5 Q1BEG E/1.1 40,734,000
12 EVMS 3 13F5 Q1BEG E/1.5 45,275,000
13 EVMS 3 14F5 Q1BEG E/1.5 45,352,000
14 EVMS 3 15F5 Q1BEG E/1.5 46,650,000
15 EVMS 3 16F5 Q1BEG E/1.5 47,584,000
16 EVMS 3 17F5 Q1BEG E/2.2 49,244,000
17 EVMS 3 19F5 Q1BEG E/2.2 51,216,000
18 EVMS 3 21F5 Q1BEG E/2.2 53,525,000
19 EVMS 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 55,679,000
20 EVMS 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 56,639,000
21 EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/2.2 65,382,000
22 EVMS 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 67,588,000
23 EVMS 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 69,585,000
24 EVMS 5 2F5 Q1BEG E/0.37 29,707,000
25 EVMS 5 3F5 Q1BEG E/0.55 31,420,000
26 EVMS 5 4F5 Q1BEG E/0.75 32,613,000
27 EVMS 5 5F5 Q1BEG E/1.1 34,326,000
28 EVMS 5 6F5 Q1BEG E/1.5 37,413,000
29 EVMS 5 7F5 Q1BEG E/1.5 38,684,000
30 EVMS 5 8F5 Q1BEG E/2.2 40,267,000
31 EVMS 5 9F5 Q1BEG E/2.2 41,720,000
32 EVMS 5 10F5 Q1BEG E/2.2 42,109,000
33 EVMS 5 11F5 Q1BEG E/2.2 44,937,000
34 EVMS 5 12F5 Q1BEG E/3.0 51,501,000
35 EVMS 5 13F5 Q1BEG E/3.0 52,565,000
36 EVMS 5 14F5 Q1BEG E/3.0 53,837,000
37 EVMS 5 15F5 Q1BEG E/3.0 55,757,000
38 EVMS 5 17F5 Q1BEG E/4.0 61,413,000
39 EVMS 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 66,264,000
40 EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 66,731,000
41 EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 80,534,000
42 EVMS 5 25F5 HQ1BEG E/5.5 82,558,000
43 EVMS 5 27F5 HQ1BEG E/5.5 87,254,000
44 EVMS 10 2F5 Q1BEG E/0.75 36,739,000
45 EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5 39,826,000
46 EVMS 10 4F5 Q1BEG E/2.2 41,772,000
47 EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2 43,251,000
48 EVMS 10 6F5 Q1BEG E/2.2 43,951,000
49 EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0 51,398,000
50 EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0 51,476,000
51 EVMS 10 9F5 Q1BEG E/4.0 58,481,000
52 EVMS 10 10F5 Q1BEG E/4.0 58,922,000
53 EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0 61,023,000
54 EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5 77,291,000
55 EVMS 10 14F5 Q1BEG E/5.5 80,119,000
56 EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5 80,898,000
57 EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 86,606,000
58 EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 89,875,000
59 EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 90,030,000
60 EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 92,417,000
61 EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11 109,775,000
62 EVMS 10 23F5 HQ1BEG E/11 112,784,000
63 EVMS 15 1F5 Q1BEG E/1.1 37,257,000
64 EVMS 15 2F5 Q1BEG E/2.2 40,786,000
65 EVMS 15 3F5 Q1BEG E/3.0 47,610,000
66 EVMS 15 4F5 Q1BEG E/4.0 53,006,000
67 EVMS 15 5F5 Q1BEG E/5.5 67,328,000
68 EVMS 15 6F5 Q1BEG E/5.5 68,651,000
69 EVMS 15 7F5 Q1BEG E/7.5 76,617,000
70 EVMS 15 8F5 Q1BEG E/7.5 78,147,000
71 EVMS 15 9F5 Q1BEG E/11 95,401,000
72 EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 97,036,000
73 EVMS 15 11F5 Q1BEG E/11 99,760,000
74 EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11 102,251,000
75 EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11 104,041,000
76 EVMS 15 15F5 HQ1BEG E/15 151,884,000
77 EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 156,969,000
78 EVMS 20 1F5 Q1BEG E/3.0 37,283,000
79 EVMS 20 2F5 Q1BEG E/3.0 45,949,000
80 EVMS 20 3F5 Q1BEG E/4.0 52,747,000
81 EVMS 20 4F5 Q1BEG E/5.5 64,500,000
82 EVMS 20 5F5 Q1BEG E/7.5 70,156,000
83 EVMS 20 6F5 Q1BEG E/7.5 71,531,000
84 EVMS 20 7F5 Q1BEG E/11 91,924,000
85 EVMS 20 8F5 Q1BEG E/11 93,715,000
86 EVMS 20 9F5 Q1BEG E/11 95,660,000
87 EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11 99,163,000
88 EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15 145,968,000
89 EVMS 20 12F5 HQ1BEG E/15 147,395,000
90 EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15 149,419,000
91 EVMS 20 14F5 HQ1BEG E/18.5 169,215,000
92 EVMS 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 170,435,000
93 EVMS 20 16F5 HQ1BEG E/18.5 171,888,000
EVMSG
94 EVMSG 3 2F5 Q1BEG E/0.37 26,464,000
95 EVMSG 3 3F5 Q1BEG E/0.37 27,061,000
96 EVMSG 3 4F5 Q1BEG E/0.37 27,502,000
97 EVMSG 3 5F5 Q1BEG E/0.55 29,500,000
98 EVMSG 3 6F5 Q1BEG E/0.55 30,148,000
99 EVMSG 3 7F5 Q1BEG E/0.75 32,406,000
100 EVMSG 3 8F5 Q1BEG E/0.75 33,236,000
101 EVMSG 3 9F5 Q1BEG E/1.1 35,026,000
102 EVMSG 3 10F5 Q1BEG E/1.1 35,675,000
103 EVMSG 3 11F5 Q1BEG E/1.1 36,868,000
104 EVMSG 3 12F5 Q1BEG E/1.1 38,114,000
105 EVMSG 3 13F5 Q1BEG E/1.5 42,706,000
106 EVMSG 3 14F5 Q1BEG E/1.5 42,914,000
107 EVMSG 3 15F5 Q1BEG E/1.5 44,133,000
108 EVMSG 3 16F5 Q1BEG E/1.5 45,041,000
109 EVMSG 3 17F5 Q1BEG E/2.2 46,779,000
110 EVMSG 3 19F5 Q1BEG E/2.2 48,725,000
111 EVMSG 3 21F5 Q1BEG E/2.2 50,983,000
112 EVMSG 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 53,084,000
113 EVMSG 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 54,018,000
114 EVMSG 3 25F5 HQ1BEG E/3.0 62,788,000
115 EVMSG 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 65,045,000
116 EVMSG 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 66,991,000
117 EVMSG 3 31F5 HQ1BEG E/3.0 68,833,000
118 EVMSG 3 33F5 HQ1BEG E/3.0 70,182,000
119 EVMSG 5 2F5 Q1BEG E/0.37 26,853,000
120 EVMSG 5 3F5 Q1BEG E/0.55 28,462,000
121 EVMSG 5 4F5 Q1BEG E/0.75 30,719,000
122 EVMSG 5 5F5 Q1BEG E/1.1 32,432,000
123 EVMSG 5 6F5 Q1BEG E/1.5 35,519,000
124 EVMSG 5 7F5 Q1BEG E/1.5 36,765,000
125 EVMSG 5 8F5 Q1BEG E/2.2 38,451,000
126 EVMSG 5 9F5 Q1BEG E/2.2 39,748,000
127 EVMSG 5 10F5 Q1BEG E/2.2 40,111,000
128 EVMSG 5 11F5 Q1BEG E/2.2 43,121,000
129 EVMSG 5 12F5 Q1BEG E/3.0 49,737,000
130 EVMSG 5 13F5 Q1BEG E/3.0 50,749,000
131 EVMSG 5 14F5 Q1BEG E/3.0 53,032,000
132 EVMSG 5 15F5 Q1BEG E/3.0 54,978,000
133 EVMSG 5 17F5 Q1BEG E/4.0 59,493,000
134 EVMSG 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 64,422,000
135 EVMSG 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 64,915,000
136 EVMSG 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 78,511,000
137 EVMSG 5 25F5 HQ1BEG E/5.5 80,638,000
138 EVMSG 5 27F5 HQ1BEG E/5.5 85,360,000
139 EVMSG 10 2F5 Q1BEG E/0.75 34,559,000
140 EVMSG 10 3F5 Q1BEG E/1.5 37,621,000
141 EVMSG 10 4F5 Q1BEG E/2.2 39,593,000
142 EVMSG 10 5F5 Q1BEG E/2.2 41,071,000
143 EVMSG 10 6F5 Q1BEG E/2.2 41,772,000
144 EVMSG 10 7F5 Q1BEG E/3.0 50,204,000
145 EVMSG 10 8F5 Q1BEG E/3.0 50,360,000
146 EVMSG 10 9F5 Q1BEG E/4.0 56,327,000
147 EVMSG 10 10F5 Q1BEG E/4.0 56,794,000
148 EVMSG 10 11F5 Q1BEG E/4.0 58,922,000
149 EVMSG 10 12F5 Q1BEG E/5.5 75,060,000
150 EVMSG 10 14F5 Q1BEG E/5.5 78,018,000
151 EVMSG 10 15F5 Q1BEG E/5.5 78,822,000
152 EVMSG 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 84,530,000
153 EVMSG 10 18F5 HQ1BEG E/7.5  87,124,000
154 EVMSG 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 88,007,000
155 EVMSG 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 90,342,000
156 EVMSG 10 22F5 HQ1BEG E/11 107,621,000
157 EVMSG 10 23F5 HQ1BEG E/11 110,683,000
158 EVMSG 15 1F5 Q1BEG E/1.1 35,182,000
159 EVMSG 15 2F5 Q1BEG E/2.2 38,710,000
160 EVMSG 15 3F5 Q1BEG E/3.0 46,546,000
161 EVMSG 15 4F5 Q1BEG E/4.0 51,994,000
162 EVMSG 15 5F5 Q1BEG E/5.5 65,304,000
163 EVMSG 15 6F5 Q1BEG E/5.5 66,576,000
164 EVMSG 15 7F5 Q1BEG E/7.5 74,541,000
165 EVMSG 15 8F5 Q1BEG E/7.5 76,124,000
166 EVMSG 15 9F5 Q1BEG E/11 93,299,000
167 EVMSG 15 10F5 Q1BEG E/11 94,908,000
168 EVMSG 15 11F5 Q1BEG E/11 97,658,000
169 EVMSG 15 12F5 HQ1BEG E/11 100,097,000
170 EVMSG 15 13F5 HQ1BEG E/11 101,991,000
171 EVMSG 15 15F5 HQ1BEG E/15 147,577,000
172 EVMSG 15 17F5 HQ1BEG E/15 152,585,000
173 EVMSG 20 1F5 Q1BEG E/1.1 35,208,000
174 EVMSG 20 2F5 Q1BEG E/3.0 44,885,000
175 EVMSG 20 3F5 Q1BEG E/4.0 49,633,000
176 EVMSG 20 4F5 Q1BEG E/5.5 62,399,000
177 EVMSG 20 5F5 Q1BEG E/7.5 68,081,000
178 EVMSG 20 6F5 Q1BEG E/7.5 69,430,000
179 EVMSG 20 7F5 Q1BEG E/11 89,797,000
180 EVMSG 20 8F5 Q1BEG E/11 91,717,000
181 EVMSG 20 9F5 Q1BEG E/11 93,637,000
182 EVMSG 20 10F5 HQ1BEG E/11 97,087,000
183 EVMSG 20 11F5 HQ1BEG E/15 141,506,000
184 EVMSG 20 12F5 HQ1BEG E/15 142,777,000
185 EVMSG 20 13F5 HQ1BEG E/15 144,827,000
186 EVMSG 20 14F5 HQ1BEG E/18.5 164,701,000
187 EVMSG 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 166,024,000
188 EVMSG 20 16F5 HQ1BEG E/18.5 167,451,000