Bảng giá máy bơm chìm nước thải Ebara

Bảng giá máy bơm chìm nước thải Ebara (D-Series)(Nhập khẩu từ nhà máy Ebara DEASAN China – TPE)

Bảng Giá Bơm DL

No Model QDC Giá công bố (Đã gồm VAT)
DL SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
1 65 DL 5 1.5   (DOL) LM 65 26,610,000
2 80 DL 5 1.5 (DOL) LM 80 26,758,000
3 80 DL 5 2.2   (DOL) LM 80 29,551,000
4 80 DL 5 3.7 (DOL) LM 80 33,125,000
5 100 DL 5 3.7 (DOL) LL 100 35,748,000
6 100 DL 5 11  (S-D) LL 100 75,854,000
7 100 DL 5 15 (S-D) LL 100 105,637,000
8 100 DL 5 18 (S-D) LL 100 159,830,000
9 150 DL 5 7.5 (S-D) LL 125 76,721,000
10 150 DL 5 11 (S-D) LL 125 100,666,000
11 150 DL 5 15 (S-D) LL 125 114,860,000
12 150 DL 5 18  (S-D) LL 125 167,826,000
13 150 DL 5 22 (S-D) LL 125 218,381,000
14 200 DL 5 15 (S-D) LL 150 121,311,000
DLB SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
23 100 DLB 5 5.5 (DOL) LL 100 56,774,000
24 100 DLB 5 7.5 (DOL) LL 100 60,962,000
DLC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
25 80 DLC 5 5.5 (DOL) LL 80 54,765,000
26 80 DLC 5 7.5  (DOL) LL 80 56,858,000
27 100 DLC 5 5.5 (DOL) LL 80 55,060,000
28 100 DLC 5 7.5 (DOL) LL 80 59,355,000
DML SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
29 80 DML 5 2.2 (DOL) LM 80 36,743,000
30 80 DML 5 3.7 (S-D) LM 80 41,480,000
31 80 DML 5 5.5 (S-D) LL 100 55,907,000
32 80 DML 5 7.5 (S-D) LL 100 60,349,000
33 80 DML 5 11 (S-D) LL 100 77,250,000
34 80 DML 5 15            (S-D) LL 100 84,146,000
35 80 DML 5 22 (S-D) LL 100 122,918,000
36 100 DML 5 3.7 (S-D) LL 80 41,945,000
37 100 DML 5 5.5 (S-D) LL 100 55,970,000
38 100 DML 5 7.5 (S-D) LL 100 60,413,000
39 100 DML 5 11 (S-D) LL 100 77,314,000
40 100 DML 5 15 (S-D) LL 100 84,294,000
41 100 DML 522 (S-D) LL 100 123,003,000
42 150 DML 5 5.5 (S-D) LL 100 59,207,000
43 150 DML 5 7.5 (S-D) LL 100 63,627,000
44 150 DML 5 11 (S-D) LL 100 80,528,000
45 150 DML 5 15 (S-D) LL 100 87,467,000
46 150 DML 5 22 (S-D) LL 100 126,219,000
DVS SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
47 50 DVS 5 .75 (DOL) LS 50 13,730,000
48 50 DVS 5 1.5 (DOL) LS 50 16,140,000
49 50 DVS 5 5.5 (DOL) LM 50 48,884,000
50 50 DVS 5 7.5 (DOL) LM 50 53,221,000
51 65 DVS 5 .75 (DOL) LM 65 15,590,000
52 65 DVS 5 1.5 (DOL) LM 65 19,203,000
53 65 DVS 5 2.2 (DOL) LM 65 26,758,000
54 65 DVS 5 3.7 (DOL) LM 65 29,085,000
55 65 DVS 5 5.5 (DOL) LL 65 49,307,000
56 65 DVS 5 7.5 (DOL) LL 65 53,686,000
57 80 DVS 5 .75 (S-D) LM 65 16,055,000
58 80 DVS 5 1.5 (DOL) LM 65 18,551,000
59 80 DVS 5 2.2 (DOL) LM 65 27,076,000
60 80 DVS 5 3.7 (DOL) LM 65 30,333,000
DVSA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP AUTOMATIC
61 50 DVSA 5 .75 (DOL) LS 50 16,660,000
62 50 DVSA 5 1.5 (DOL) LS 50 20,804,000
63 65 DVSA 5 .75 (DOL) LM 65 18,419,000
64 65 DVSA 5 1.5 (DOL) LM 65 22,647,000
65 65 DVSA 5 2.2 (DOL) LM 65 30,076,000
66 65 DVSA 5 3.7 (DOL) LM 65 34,096,000
67 80 DVSA 5 .75 (DOL) LM 65 19,025,000
68 80 DVSA 5 1.5 (DOL) LM 65 23,337,000
69 80 DVSA 5 2.2 (DOL) LM 65 31,333,000
DF SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER
71 65 DF 5 1.5 (DOL) LM 65 26,610,000
72 80 DF  5 1.5 (DOL) LM 80 26,758,000
73 80 DF  5 2.2 (DOL) LM 80 28,937,000
74 80 DF  5 3.7 (DOL) LM 80 32,808,000
75 100 DF 5 3.7 (DOL) LL 100 34,670,000
76 100 DF 5 5.5 (DOL) LL 100 56,858,000
77 100 DF  5 7.5 (DOL) LL 100 61,110,000
DFA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER - AUTOMATIC
78  65 DFA 5 1.5 (DOL) LM 65 34,597,000
79  80 DFA 5 1.5 (DOL) LM 80 34,783,000
80  80 DFA 5 2.2 (DOL) (DOL) 39,197,000
81  80 DFA 5 3.7 (DOL) (DOL) 43,357,000
82 100 DFA 5 3.7 (DOL) LL 100 60,759,000
DFJ SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER - AUTOMATIC PARALELL
83 65 DFJ 5 1.5 (DOL) LM 65 36,037,000
84 80 DFJ 5 1.5 (DOL) LM 80 36,200,000
85 80 DFJ 5 2.2 (DOL) LM 80 40,661,000
86 80 DFJ 5 3.7 (DOL) LM 80 44,820,000
87 100 DFJ 5 3.7 (DOL) LL 100 63,943,000
DS SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
88 50 DS 5 .75 (DOL) LS 50 14,744,000
89 50 DS 5 1.5 (DOL) LS 50 16,837,000
90 50 DS 5 2.2 LM 50 30,630,000
91 50 DS 5 3.7 (DOL) LM 50 33,738,000
92 50 DS 5 5.5 (DOL) LM 50 50,450,000
93 50 DS 5 7.5 (DOL) LM 50 54,003,000
94 65 DS 5 1.5 (DOL) LM 65 18,847,000
95 80 DS 5 2.2 (DOL) LM 80 31,729,000
96 80 DS 5 3.7 (DOL) LM 80 34,902,000
97 100 DS 5 5.5 (DOL) LL 100 51,189,000
98 100 DS 5 7.5 (DOL) (DOL) 54,447,000
QDC QUICK DISCHARGE CONNECTORS
99 LS 50 3,088,000
100 LM 50 5,463,000
101 LM 65 6,620,000
102 LM 80 7,234,000
103 LL 65 13,389,000
104 LL 80 14,236,000
105 LL 100 16,394,000
106 LL 125 26,716,000
107 LL 150 28,895,000
108 LL 250 56,562,000
109 LL 300 65,489,000
110 LL 300 (250) 80,465,000